m.me/100948962167621

1. บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
2. บริการให้คำปรึกษา
3. บริการตรวจประเมิน
    3.1 บริการตรวจประเมินภายใน Internal Audit
    3.2 บริการตรวจประเมินก่อนรับการตรวจประเมินภายนอก Pre-Audit
    3.3 บริการผู้แทนฝ่ายบริหารด้านระบบมาตรฐาน
4. บริการติดตามและประเมินความสอดคล้องกฎหมาย
    4.1 กฎหมายด้านแรงงาน
    4.2 กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    4.3 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ระบบมาตรฐาน

• ISO   9001:2015  Quality Management System - ระบบบริหารงานคุณภาพ
• ISO 14001:2015  Environmental Management System - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ISO 45001:2018  Occupational Health and Safety Management System 
                               ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ISO 50001:2018  Energy Management System - ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
• IATF16949:2016  Iernational Automotive Task Force - ระบบการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
• ISO 13485:2016  General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories 
                               มาตรฐานข้อกําหนดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
• มอก.  Thai Industrial Standard (TIS) - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• อย.  Food and Drug Administration (FDA Thai) - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และระบบมาตรฐานอื่นๆ 

 

 (กิจกรรมบางส่วน) ในการให้คำปรึกษา และ การอบรม ลูกค้าของ GLS

   

  

  

  

    

Engine by shopup.com