m.me/100948962167621

Consultant ISO 45001:2018

หมวดหมู่: Consultant

Consultant ISO 45001:2018

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

about-image

 • เป้าหมาย / รายการดำเนินงานและให้คำปรึกษา
  1. อบรมข้อกำหนด ISO 45001:2018
  2. อบรมการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและโอกาส
  3. จัดทำเอกสารต่างๆ ส่วนที่เพิ่มเติม และแก้ไขเอกสารเดิมให้เป็นปัจจุบัน
        - คู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        - บริบทองค์กร
        - ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
        - อบรมการระบุความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4.จัดทำบันทึกเอกสารที่จำเป็น เช่น
       - ผลการดำเนินการตาม KPI ด้าน OH&S
       - การจัดทำแผนงาน
       - การบันทึกผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวัง
       - การติดตามกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง
  5.อบรม Internal Audit และฝึกปฏิบัติ
     (อบรม 1 วัน ปฏิบัติการตรวจติดตาม 1 วัน)
  6. ทบทวนระบบการจัดการ
  7. รับการตรวจประเมินจาก CB Stage 1
  8. รับการตรวจประเมิน CB Stage 2

 

หมายเหตุ   
จำนวน Man-day ตามข้อตกลง เป็นจำนวนวันขั้นต่ำที่ทางบริษัทจะเข้าบริการ ทั้งนี้ทางบริษัทจะให้บริการจนกว่าลูกค้าจะได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจาก CB.ที่กำหนด รับประกันการตรวจผ่าน 100%

18 มกราคม 2567

ผู้ชม 130 ครั้ง

Engine by shopup.com