m.me/100948962167621

หลักสูตรฝึกอบรม ISO9001: 2015

image

GREEN LEAVES

TRAINING COURSE
ISO 9001:2015 

image
 
image

Greenleaves services 

ISO 9001:2015 Training Course

 
image 

หลักสูตรฝึกอบรม

“ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2015”
(หลักสูตร 1 วัน เวลา 6 ชั่วโมง)

หลักการและเหตุผล

          ในองค์กรที่มีการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะต้องมีการให้ความสำคัญกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า จะต้องให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงข้อกำหนดของลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนต้องพร้อมในระบบการตรวจติดตามภายใน ที่เข้มแข็ง เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า          

           ดังนั้น สิ่งที่พนักงานใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน  จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ คือ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ และเรียนรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน  เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาองค์กร ให้สามารถดำเนินระบบการจัดการคุณภาพได้อย่างสอดคล้อง และรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ เข้าใจ ข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2015 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ เข้าใจ หน้าที่และบทบาท ของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึง การทำงานตามระบบการจัดการและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจประสบความสำเร็จในด้านคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า 

หัวข้อฝึกอบรม/กำหนดการ

08.40 น.       เปิดการฝึกอบรม

09.00 น.       บรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม

 • ที่มาและแนวคิดของระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
 • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ
 • ขอบเขต ขอบข่าย และข้อยกเว้น ของการดำเนินระบบขององค์กร

10.30 น.       พักเบรกเช้า 15 นาที

10.45 น.       การบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม

 • ข้อกำหนดระบบคุณภาพ
 • ข้อที่ 4 บริบทองค์กร
 • ข้อที่ 5 ความเป็นผู้นำ
 • กิจกรรม กลุ่ม การจัดทำบริบทองค์กร

12.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง

13.00 น.       การบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม

 • ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ (ต่อ)
 • ข้อกำหนด ข้อที่ 6 การวางแผน
 • ข้อกำหนดข้อที่ 7 ส่วนสนับสนุน

14.30 น.       พักเบรกบ่าย 15 นาที

 • น. การบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม
 • ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ (ต่อ)
 • ข้อกำหนด ข้อที่ 8 การดำเนินการ
 • ข้อกำหนด ข้อที่ 9 การประเมินสมรรถนะ
 • ข้อกำหนด ข้อที่ 10 การปรับปรุง

16.00          ประเมินผล สรุปผลการอบรม

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • พนักงานทุกระดับ จำนวนไม่ควรเกิน 50 คน

รูปแบบการอบรม

 • บรรยายเชิงเทคนิคและประสบการณ์ 50% ตัวอย่างและกิจกรรม50%

12 มกราคม 2567

ผู้ชม 61 ครั้ง

Engine by shopup.com