m.me/100948962167621

Consultant ISO 9001:2015

หมวดหมู่: Consultant

Consultant ISO 9001:2015

ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ

about-image
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (เชิงคุณภาพ)

 • ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการจัดการคุณภาพของกิจการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการกิจการให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกิจการ ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอให้สนองความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับกิจการซึ่งจะเพิ่มโอกาสทางด้านการค้า ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังสอดคล้องกับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
 • กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • กิจการมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการดําเนินการ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถอ้างอิง และสอดคล้องกับข้อกําหนด ในมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015
 • บุคลากรของกิจการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญด้านคุณภาพ และ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

 • มีคู่มือคุณภาพ(QM) 100%
 • มีการกําหนดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีระเบียบปฏิบัติ(QP) 100% และวิธีปฏิบัติงาน(WI) 100%
 • ร้อยละพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม > 90 %
 • มีเอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 ชุด
 • บริษัทมีความพร้อมในการขอการรับรองระบบ 100%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                       ตัวชี้วัด(เชิงปริมาณ)

 1. มีคู่มือคุณภาพ                                             จํานวน 1 ฉบับ
 2. มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน                     ตามขั้นตอนที่จำเป็น/ตามข้อกำหนด
 3. มีเอกสารวิธีการปฏิบัติการ                             จํานวน 1 ชุด
 4. มีผังองค์กร                                                 จํานวน 1 ฉบับ
 5. มีใบกําหนดหน้าที่งาน                                  ครบทุกตําแหน่งในผังองค์กร
 6. มีผังกระบวนการธุรกิจ                                   จํานวน 1 ฉบับ
 7. มีแผนการฝึกอบรมพนักงาน                          จํานวน 1 ฉบับ
 8. ลดปัญหาความบกพร่องของบริการ                จํานวนข้อร้องเรียนลูกค้า < .......  ครั้งเดือน
 9. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า > 80%
 10. ด้านการบริการงานที่กำหนด                         ร้อยละของความผิดพลาดไม่เกิน  ……%
 11. บริษัทมีความพร้อมในการขอการรับรองระบบ  100% (ประเมินผลโดยที่ปรึกษา)
 12. มีเอกสารทีเกี่ยวกับกระบวนการสินค้าและบริการ อย่างน้อย 1 ชุด
 13. ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่คาดหวัง จากการทําระบบคุณภาพ ISO9001:2015

            13.1 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวังในมุมพนักงาน – ทําให้เกิดความพอใจในการทํางาน – พนักงานมีจิตสานึกใน เรื่องคุณภาพมากขึ้น - การปฏิบัติงานมีระบบ และมีขอบเขตที่ชัดเจน พัฒนาการทํางานเป็นทีมหรือ เป็นกลุ่ม – ทํางานเหนื่อยน้อยลง ได้ผลงานมากขึ้น ลดการทํางานที่ไม่จําเป็น

            13.2 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวังในมุมองค์กร – สร้างความยั่งยืนและเชื่อถือได้จากระบบการบริหารงาน - มีข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ – สร้างสมรรถนะในการแข่งขันมีความเร็วในการตอบสนองตลาด สร้างผลกําไร ลดการเกิดปัญหาซ้ำซาก - มีประสิทธิภาพการผลิต –ลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ - เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เข้าสู่ตลาดใหม่ๆ – ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ ประหยัดต้ นทุนในการดําเนินงาน

หมายเหตุ   
จำนวน Man-day ตามข้อตกลง เป็นจำนวนวันขั้นต่ำที่ทางบริษัทจะเข้าบริการ ทั้งนี้ทางบริษัทจะให้บริการจนกว่าลูกค้าจะได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจาก CB.ที่กำหนด รับประกันการตรวจผ่าน 100%

12 มกราคม 2567

ผู้ชม 105 ครั้ง

Engine by shopup.com