m.me/100948962167621

หลักสูตรฝึกอบรม INTERNAL AUDIT

image

GREEN LEAVES

TRAINING COURSE
INTERNAL AUDIT 

image
 
image

Greenleaves services 

INTERNAL AUDIT Training Course 

 
image หลักสูตรฝึกอบรม 
"INTERNAL AUDIT” เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
(หลักสูตร 1 วัน เวลา 6 ชั่วโมง) 
 

 INTERNAL AUDIT เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถให้คุณค่าแก่ฝ่ายบริหารและกิจการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดำเนินงานให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่ากิจการภายใต้ความรับผิดชอบดูแลนั้นดำรงคุณภาพที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้    ดังนั้น สิ่งที่พนักงานใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน  จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ คือ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ และเรียนรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน  เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาองค์กร ให้สามารถดำเนินระบบการจัดการคุณภาพได้อย่างสอดคล้อง และรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี

“การตรวจสอบภายใน ” มีความหมาย และมีความสำคัญอย่างไร 

“ความหมายของการ ตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษา อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญ เนื่องจากการตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ทั้งนี้ หากจะขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นก็หมายถึงว่า ในการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นอาจมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขายและการเก็บเงิน การปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยผู้ตรวจสอบภายในมาทำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเพื่อลดปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและลดโอกาสที่อาจเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต โดยใช้วิธีการตรวจสอบหรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน กำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดทำ/กำหนดเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น”

หลักการและเหตุผล ในองค์กรที่มีการนาระบบมาตรฐานคุณภาพ จะต้องมีการให้ความสาคัญกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ  จะต้องให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ตระหนักและเข้าใจถึงข้อกาหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีความพร้อมในระบบการตรวจติดตามภายในที่เข้มแข็ง เพื่อให้ระบบสามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
      ดังนั้น สิ่งที่พนักงานใหม่และพนักงานที่ทางานอยู่ปัจจุบัน จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ คือ การตรวจติดตามภายใน ระบบมาตรฐานคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันได้ สิ่งที่สาคัญคือต้องมีทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ ของการเป็นผู้ตรวจ ประเมินภายใน และผู้ตรวจเพื่อการพัฒนา ผู้ส่งมอบ ผู้ตรวจต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง และถูกต้อง เพื่อให้มีความรู้, ความเข้าใจอย่างท่องแท้ ในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของข้อกาหนดอย่างละเอียดและครบถ้วน, สามารถนาเอาข้อกาหนด และวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายในที่มีความสามารถตามมาตรฐาน ก
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ เข้าใจ หน้าที่และบทบาท ของผู้จัดทาระบบมาตรฐานและการตรวจติดตามภายใน
3. เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสาหรับการปรับปรุงแก้ไข
4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ ISO สำหรับเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินจาก CB


รูปแบบการอบรม
บรรยายเชิงเทคนิคและตัวอย่าง

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายใน

08.40 น. เปิดการฝึกอบรม Pre-test
09.00 น. บรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม
             1) ที่มาและแนวคิดการตรวจติดตามภายใน ISO
             2) ข้อกาหนด ISO
             3) คำศัพท์ที่ควรรู้สาหรับ Auditor , หลักการพื้นฐานในการ Audit
10.00 น. พักเบรกเช้า 10 นาที
10.10 น. การบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม
              ขั้นตอนการทำ Internal Audit
             ➢ ขั้นตอนการทำ Internal Audit (ก่อน) + แผนการAudit ความถี่การตรวจ และคุณสมบัติ Internal Auditor
             ➢ Work Shop การจัดเตรียมก่อนการตรวจติดตามภายใน
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
13.00 น. การบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม
              ➢ ขั้นตอนการทำ Internal Audit(ต่อ)
              ➢ ขั้นตอนการทำ Internal Audit (ระหว่าง) + ประเภทการตรวจติดตามภายในระบบ และการเขียนรายงาน Audit
              ➢ Work Shop การตรวจติดตามภายใน
15.00 น. พักเบรกบ่าย 10 นาที
15.10 น. การบรรยายให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์/กิจกรรม
               ➢ ข้อกาหนดของระบบ (ต่อ)
               ➢ ขั้นตอนการทำ Internal Audit (หลัง) +การออก CAR (Corrective Action Request)
               ➢ Work Shop การออก CAR และตอบ CAR
16.00 น. Post-Test
              ประเมินผล สรุปผลการอบรม

คำจำกัดความของการตรวจติดตาม“ Audit ”
          “กระบวนการที่เป็นระบบ ดำเนินไปอย่างอิสระ และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรวบรวมหลักฐานการตรวจประเมินที่เป็นรูปธรรมและประเมินไปตามหลักฐานที่นำมาอ้างอิงเพื่อตัดสินว่าได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว

ขั้นตอนในการตรวจติดตามภายใน
1. การวางแผนการตรวจติดตาม (Audit Planning)
2. การเตรียมการตรวจติดตาม (Audit Preparing)
3. การตรวจติดตาม (Performing the Audit)
4. การรายงานผลและการติดตามผล (Report and Follow up)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะอบรมเป็นผู้ตรวจติดตาม

 Auditor

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีมารยาทรู้จักกาลเทศะ
 • มีความมั่นคงทางอารมณ์
 • มีเหตุผล มีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์ในงานที่ทำพอสมควร
 • มีความสามารถในการสื่อสาร
 • รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 • สามารถจับใจความสำคัญหรือจับประเด็นได้
 • รู้จักลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วน ก่อน/หลัง
 • เลือกผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน

Lead Auditor

 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก
 • เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น
 • มีความสามารถในการจัดการ

12 มกราคม 2567

ผู้ชม 58 ครั้ง

Engine by shopup.com