m.me/100948962167621

เกี่ยวกับเรา

Greenleaves Services Co.,Ltd.

      GLS เป็นผู้ให้บริการในด้านการพัฒนาองค์กร  ที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจ เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ และสามารถออกแบบกิจกรรมการให้บริการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ


กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Business Strategy)
1. บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ เน้นความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า/ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ
2 .เน้นความสำเร็จของลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง เป็นสำคัญ
3. มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการอื่นๆ เน้น การให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ให้บริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้งาน

 

บริการ (Services)
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาบุคลากร
2. การฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

พันธกิจ (Mission)
1. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การพัฒนาบุคลากร
2. การฝึกอบรมด้านระบบมาตรฐาน การเพิ่มผลผลิต สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ให้บริการด้านโลจีสติกส์ บริการขนส่งสินค้า
4. บริการด้านการก่อสร้าง ต่อเติม อาคาร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำระบบมาตรฐานมามากกว่า 20 ปี
2. ผู้บริหารมีใจบริการ อ่อนน้อม สุภาพ
3. มี Solution ที่ช่วยเหลือลูกค้า/ผู้ว่าจ้างได้อย่างดี
4. มี พันธมิตร เครือข่าย มาก
5. มีวัฒนธรรมที่ดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  
 


27 เมษายน 2567

ผู้ชม 203 ครั้ง

Engine by shopup.com